Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do 1xTeam sp. z o.o.

obowiązuje od 03 sierpnia 2018 r. Poprzednią wersję regulaminu znajdziesz tutaj.

I. Definicje:

 Usługodawca – 1xTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14 5, (02-676 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 571058, NIP: 5223035587, REGON: 362256087.

Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami: www.1xteam.com,  www.initspot.com, www.akademiaprogramowania.com oraz www.talentyit.pl.

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy.

Pracodawca lub Partner – podmiot, który zaakceptował niniejszy Regulamin i korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów i Pracodawców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Rozdziale VI i VIII.

Formularze lub Formularz – formularz wypełniany przez Kandydata lub Usługodawcę, służący do stworzenia Profilu Kandydata przez Usługodawcę.

Profil Kandydata – funkcjonalność Serwisu, pozwalająca na gromadzenie wybranych informacji o Kandydacie, w szczególności dotyczących jego kariery zawodowej, edukacji i innych umiejętności oraz oceny doświadczenia i wiedzy Kandydata.

Konto Pracodawcy – wydzielona część Serwisu, w której Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji, za pomocą której Pracodawca może wyszukiwać i przeglądać Profile Kandydatów.

Umowa – umowa o świadczenie Usług, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą lub Usługodawcą i Kandydatem na podstawie Regulaminu.

Umowa o Współpracę – umowa, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą określająca warunki współpracy w zakresie usług rekrutacyjnych i/lub informatycznych lub outsourcing’u Kandydatów.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 
II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez odbiorcę Usług treści o charakterze bezprawnym;

3)  prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Kandydata i Pracodawcy, związane ze świadczeniem Usług,

4) zasady ochrony danych osobowych Kandydata,

5) zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

6) tryb rozpatrywania reklamacji,

7) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Kandydat oraz Pracodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Kandydatów i Pracodawców Usługi, których szczegółowy wykaz i opis zawiera Rozdział VI i VIII Regulaminu.

 IV. Warunki świadczenia usług

 1. Do korzystania z Serwisów niezbędny jest dostęp do Internetu oraz kompatybilna z systemem przeglądarka internetowa (np. Google Chrome). Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”. Ponadto Kandydat i Pracodawca zobowiązani są posiadać aktualne i czynne konto e-mail.
 2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Profilu Kandydata lub Konta Pracodawcy.
 3. Utworzenie i prowadzenia Profilu Kandydata oraz Konta Pracodawcy jest bezpłatne.
 4. Kandydatowi lub Pracodawcy nie wolno udostępniać za pomocą Serwisów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy. W razie naruszenia tego obowiązku Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usług na rzecz takiego Kandydata lub Pracodawcy i zawiadomienia o tym fakcie właściwych organów państwowych.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. dokonywania wszelkich zmian w zakresie świadczonych Usług oraz funkcjonowaniu Serwisów w drodze zmiany Regulaminu,
  b. odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług jeśli Kandydat lub Pracodawca narusza Regulamin,
  c. zablokowanie dostępu do konkretnego Profilu Kandydata, jeżeli Kandydat wyraził sprzeciw,
  d. zablokowania Profilu Kandydata lub Konta Pracodawcy w przypadku naruszenie postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  e. zmiany zakresu i formy udostępnionych w Serwisach dokumentów w dowolnie wybranym terminie.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług oraz usunięcia wszelkich danych Kandydatów i Pracodawców, jak również podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami. W takim wypadku Kandydatom i Pracodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Kandydata lub Pracodawcy odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego .
 4. Usługodawca może wykorzystywać dane o zarobkach w celu dopasowania Kandydata do wymagań Pracodawcy.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe przerwy w świadczeniu Usług spowodowane koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacji Serwisów.

VI. Usługi świadczone na rzecz Kandydata

Usługodawca za pośrednictwem Serwisów świadczy na rzecz Kandydatów w szczególności następujące Usługi:

 1. Umożliwienie utworzenia Profilu Kandydata, za pomocą którego Kandydat przechowuje swoje dane związane z przebiegiem kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności oraz oceny doświadczenia i wiedzy kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom.
 2. Informowanie Kandydata o statusie przebiegu procesu rekrutacyjnego, nowych ofertach pracy, poleceniu i zainteresowaniem się Kandydatem przez Pracodawcę. Usługodawca może przekazać Kandydatowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Kandydata adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Kandydata numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS).
 3. Udostępnianie Profilu Kandydata Pracodawcom dla celów rekrutacyjnych, co oznacza udostępnienie danych osobowych i innych danych Kandydata zawartych w Profilu Kandydata przez Usługodawcę Pracodawcom, przy czym udostępnienie danych osobowych Kandydata danemu Pracodawcy może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kandydata.
 4. W ramach usługi Usługodawca może kontaktować się telefonicznie z Kandydatem, na udostępniony przez Kandydata w Profilu Kandydata numer telefonu, w celu udzielenia wsparcia oraz konsultacji w zakresie poprawnego uzupełnienia Profilu Kandydata, uzupełnienia brakujących danych w Profilu Kandydata. Po dokonaniu przez Usługodawcę uzupełnienia lub zmiany danych w Profilu Kandydata, Kandydat powinien niezwłocznie samodzielnie zweryfikować ich poprawność poprzez Formularz lub Formularze, dostęp do których będzie przekazany za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Kandydata adres poczty elektronicznej.

VII. Prawa i Obowiązki Kandydata

 1. Kandydat ma prawo do wglądu i edytowania podanych przez siebie danych, przy czy uprawnienia Kandydata związane z przetwarzaniem jego danych osobowych szczegółowo określa Rozdział X Regulaminu.
 2. Kandydat może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych z Serwisów.
 3. Kandydat wprowadzając swój wizerunek do Serwisów, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie wyłączenie w celach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami.
 4. Kandydat korzystając z Usług nie może:
  a) podawać nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji na swój temat oraz swoich danych osobowych,
  b) publikować oraz przesyłać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  c) publikować za pośrednictwem Serwisów reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze marketingowym i komercyjnym, jak również treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub zawierające nielegalne oprogramowanie oraz innych treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  d) kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować lub wykorzystywać w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  e) podejmować jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystać z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Kandydatów i Pracodawców,
  f) wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Jeżeli Kandydat poweźmie informację o przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę, który natychmiastowo podejmie przewidziane prawem działania, w szczególności uniemożliwi dostęp do takich danych w Serwisach.
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów wymienionych w pkt 4 powyżej Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Profilu Kandydata i/lub udostępnianych przez niego w Serwisach treści lub informacji.

VIII. Usługi świadczone na rzecz Pracodawcy

Usługodawca za pośrednictwem Serwisów świadczy na rzecz Pracodawców w szczególności następujące Usługi:

 1. Wyszukiwanie, sprawdzanie, selekcja Kandydatów
 2. Umożliwienie utworzenia Konta Pracodawcy, za pomocą którego Pracodawca wyszukuje Kandydatów oraz przechowuje dane związane z przebiegiem poszczególnych rekrutacji.
 3. Informowanie Pracodawcy o statusie wybranych Kandydatów, uzupełnieniu listy Kandydatów oraz wprowadzaniem zmian w Serwisach. Usługodawca może przekazać Pracodawcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości email przesyłanych na udostępniony przez Pracodawcę adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Pracodawcę numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS).
 4. Udostępnianie Profilu Kandydata Pracodawcy dla celów rekrutacyjnych, co oznacza udostępnienie danych osobowych i innych danych Kandydata zawartych w Profilu Kandydata przez Usługodawcę Pracodawcy, przy czym udostępnienie danych osobowych Kandydata danemu Pracodawcy może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kandydata.
 5. W ramach usługi Usługodawca może kontaktować się telefonicznie z Pracodawcą, na udostępniony przez Pracodawcę numer telefonu, w celu udzielenia wsparcia oraz konsultacji w zakresie polepszenia przebiegu procesu rekrutacyjnego.
 6. Warunkiem skorzystania z Usług jest podpisanie i dostarczenie przez Pracodawcę stosownych oświadczeń i umów.

 IX. Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta Pracodawcy oraz do edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 2. Pracodawca korzystając z Usług nie może:
  a) podawać nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji na swój temat oraz swoich danych osobowych,
  b) publikować oraz przesyłać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  c) publikować za pośrednictwem Serwisów reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze marketingowym i komercyjnym, jak również treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub zawierające nielegalne oprogramowanie oraz innych treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  d) kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować lub wykorzystywać w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  e) podejmować jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystać z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy, Kandydatów i innych Pracodawców,
  f) wykorzystywać Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Kandydatów, innych Pracodawców, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Jeżeli Pracodawca poweźmie informację o przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę, który natychmiastowo podejmie przewidziane prawem działania, w szczególności uniemożliwi dostęp do takich danych w Serwisach.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów wymienionych w pkt 2 powyżej Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Pracodawcy i/lub udostępnianych przez niego w Serwisach treści lub informacji.

X. Ochrona danych osobowych Kandydata 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kandydata i przetwarza je wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych Regulaminem oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Udostępnienie przez Kandydata jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje to możliwość świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca spełnia wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO i zobowiązuje się do ich stosowania w trakcie realizacji Umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kandydata są Pracodawcy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Kandydata zgody na udostępnienie danych osobowych danemu Pracodawcy przez Usługodawcę;
 4. Kandydatowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 5. W celu realizacji któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt 4 powyżej Kandydat powinien wysłać odpowiednie zgłoszenie na adres: hello@1xteam.com
 6. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres 5 lat od ich przekazania;
 7. Żadne decyzje związane z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Każdy Kandydat ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Kandydata potencjalnym Pracodawcom, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kandydata, administratorem danych osobowych Kandydata staje się równocześnie Pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 10. Wykorzystanie danych osobowych Kandydata przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wymaga uprzedniej odrębnej, wyraźnej zgody Kandydata na takie wykorzystanie.
 11. Jeżeli Kandydat wyrazi uprzednio zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych określonemu Pracodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania tego Pracodawcy mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu tych danych.
 12. Usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. numer telefonu,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. miejsce zamieszkania (miasto),
 6. nazwa użytkownika komunikatów internetowych (np. Skype),
 7. zawód,
 8. informacje o stanowisku, rodzaju poszukiwanej pracy w tym wielkości etatu,
 9. informacje o wynagrodzeniu,
 10. informacje o typie umowy (np. umowa o pracę i/lub b2b),
 11. informację o dostępności i okresie wypowiedzenia w obecnej pracy,
 12. informacje o doświadczeniu zawodowym,
 13. informacje o znajomości języków obcych,
 14. informacje o wykształceniu,
 15. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy,
 16. informacje o kwalifikacjach,
 17. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach,
 18. informację o posiadaniu certyfikatów i zakresie wiedzy z różnych technologii,
 19. informacje i linki do projektów własnych,
 20. oceny i opinie osób rekrutujących Kandydata w tym wyniki testów,
 21. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

XI. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca oraz Kandydat i Pracodawca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Kandydatom lub Pracodawcom na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Kandydata lub Pracodawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Kandydata lub Pracodawcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Kandydata lub Pracodawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Kandydata lub Pracodawcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Kandydata lub Pracodawcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Kandydata i Pracodawcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług na ich rzecz, w szczególności za usunięcie lub zablokowanie Profilu Kandydata lub Konta Pracodawcy.
  Usługodawca ponadto nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Kandydatów i Pracodawców postanowień Regulaminu,
  b) prawdziwość, aktualność i kompletność danych i informacji udostępnianych w Serwisach przez Kandydatów i Pracodawców,
  c) za udostępniane przez Kandydatów i Pracodawców za pośrednictwem Serwisów treści naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  d) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kandydatów i Pracodawców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  e) utratę przez Kandydata lub Pracodawcę danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisów spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Kandydata lub Pracodawcę,
  f) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.)

XII. Reklamacje

 1. Kandydatowi i Pracodawcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) w formie pisemnej – na adres: 1xTeam Sp. z o.o. ul. Postępu 14 5, (02-676 Warszawa), (b) pocztą elektroniczną – na adres: hello@1xteam.com.
 3. Usługodawca rozpatrywał będzie wyłącznie prawidłowo złożone reklamacje zawierające co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Kandydata (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
  b) adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy
  c) przedmiot reklamacji,
  d) uzasadnienie reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłany Kandydatowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XIII. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy i Umowy o Współpracę

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Kandydata lub Pracodawcę.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Kandydat lub Pracodawca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o woli rozwiązania Umowy z 14-dniowym wyprzedzeniem zgłaszając ten fakt mailowo na adres: hello@1xteam.com. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca zobowiązany jest dezaktywować Profil Kandydata lub Konto Pracodawcy w Serwisach w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia i niezwłocznie usunąć z Serwisów wszelkie dane osobowe dotyczące Kandydata lub Pracodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w tym usunąć Profil Kandydata lub Konto Pracodawcy w następujących przypadkach:
  a) naruszenia przez Kandydata lub Pracodawcę istotnych postanowień Regulaminu,
  b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że informacje udostępnione w Serwisach przez Kandydata lub Pracodawcę są nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  c) Kandydat lub Pracodawca korzystają z Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  d) sunięcia przez Kandydata lub Pracodawcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia odpowiednio Profilu Kandydata lub Konta Pracodawcy,
  e) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Kandydata lub Pracodawcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
  f) braku aktywności przez Kandydata lub Pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 5. O rozwiązaniu Umowy Usługodawca poinformuje Kandydata lub Pracodawcę najpóźniej w terminie 48 godzin od rozwiązania (o ile będzie to technicznie możliwe).
 6. Usługodawca i Pracodawca mogą zawrzeć Umowę o Współpracę, na podstawie której Usługodawca zobowiąże się wobec Pracodawcy do powtarzającego się świadczenia Usług albo do przeprowadzenia rekrutacji wybranego Kandydata lub Kandydatów, a Pracodawca do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia ustalonego w Umowie o Współpracę.
 7. Usługodawca może odstąpić od Umowy o Współpracę w niewykonanym przez Usługodawcę zakresie, w przypadku naruszenia przez Pracodawcę istotnych postanowień Regulaminu, w terminie do 12 miesięcy od naruszenia.
 8. W przypadku różnicy między treścią postanowień Umowy o Współpracą a Regulaminem, stosuje się Umowę o Współpracę.
 9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy o Współpracę.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym zobowiązany jest poinformować na stronach Serwisów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kandydat lub Pracodawca, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian uprawniony jest do rozwiązania Umowy zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 Regulaminu.
 4. Regulamin oraz Umowy i Umowy o Współpracę podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Kandydatem lub Usługodawcą i Pracodawcą, związane z realizacją postanowień Regulaminu, Umowy lub Umowy o Współpracę rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności

1xTeam sp. z o.o. (zwana dalej „Usługodawcą”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Kandydatów i Pracodawców korzystających z Serwisów Usługodawcy. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Usługodawcy dotyczącą danych osobowych i innych informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisów.

Akceptując postanowienia Regulaminu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usług.

Wszelkie terminy użyte w niniejszym Załączniku pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Ponadto wskazane niżej terminy mają następujące znaczenie:

Cookies” (ciasteczka) – niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika Serwisu, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Anonimowość

Kandydat musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w Profilu Kandydata mogą zostać udostępnione Pracodawcom korzystającym z Serwisów pragnących zapoznać się z Profilem Kandydata, na co wyraża zgodę akceptując treść Regulaminu.

Informujemy, że w przypadku gdy zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki „Cookies” w zestawieniu z adresami IP komputera będą uznane za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem danych będzie wyłącznie 1xTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14 5, (02-676 Warszawa) (dalej „Administrator”)

Dane osobowe Kandydata i inne informacje o Kandydacie zbierane i przetwarzane są w następujących celach:

 • weryfikacji Kandydata, jego umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych
 • przedstawienia Kandydatowi oferty zatrudnienia
 • przedstawienia Profilu Kandydata wybranym Pracodawcom
 • rozpatrywania uwag lub reklamacji Kandydatów

 

Usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe i inne informacje o Kandydacie:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • miejsce zamieszkania (miasto),
 • nazwa użytkownika komunikatów internetowych (np. Skype),
 • zawód,
 • informacje o stanowisku, rodzaju poszukiwanej pracy w tym wielkości etatu,
 • informacje o wynagrodzeniu,
 • informacje o typie umowy (np. umowa o pracę i/lub b2b),
 • informację o dostępności i okresie wypowiedzenia w obecnej pracy,
 • informacje o doświadczeniu zawodowym,
 • informacje o znajomości języków obcych,
 • informacje o wykształceniu,
 • informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy,
 • informacje o kwalifikacjach,
 • informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach,
 • informację o posiadaniu certyfikatów i zakresie wiedzy z różnych technologii,
 • informacje i linki do projektów własnych,
 • oceny i opinie osób rekrutujących Kandydata w tym wyniki testów

 

Uprawnienia Kandydatów w związku z przetwarzaniem ich danych w Serwisach:

Kandydatowi prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu Kandydat może zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Administratora wysyłając e-mail na adres: hello@1xteam.com lub pocztą tradycyjna na adres: 1xTeam Sp. z o.o. ul. Postępu 14 5, (02-676 Warszawa).

Kandydatowi przysługuje także w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępnione dane osobowe Kandydata

Dane Kandydata mogą być udostępnianie Pracodawcom lub Partnerom wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Kandydata na takie udostępnienie i wyłącznie w celach rekrutacyjnych, tj.

 • podmiotom, które poszukują specjalistów IT.
 • podmiotom, które prowadzą działalność rekrutacyjną lub outsourcingową specjalistów IT.

Zgoda na przekazywanie danych Kandydata wyżej wskazanym podmiotom może być w dowolnym momencie wycofana przez Kandydata.

 

Bezpieczeństwo informacji

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Kandydata. Serwisy Usługodawcy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Kandydata. Dane osobowe i informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego.

 

Odpowiedzialność
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Kandydatów i Pracodawców.

 

Możliwości wyboru

Kandydat ma możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, lecz musi liczyć się z tym, że może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z Usług.

 

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „Cookies”

Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies jest:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika Serwisu oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

Przechowywanie plików „Cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „Cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).